Grön godstransport

Köpenhamn – Göteborg - Oslo är en av Skandinaviens två viktigaste godskorridorer för både export och import. Varje dygn passerar 2400 lastbilar Svinesund (räknepunkten) och antalet lastbilar stiger kontinuerligt.

När Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar 2021 väntas trafiken över Fehmarn mer än fördubblas och som en följd kommer godstransporterna över Öresund att mångdubblas. Utvecklingen väntas bli än mer köer, ökat antal olyckor, mycket stora miljöutmaningar och en potentiell förlust för näringslivet som löpande upplever kostsamma förseningar.

Den Skandinaviska möjligheten

Transportinfrastruktur och mobilitet har igenom historien utgjort fundamentet för hela den Skandinaviska ekonomin och utvecklingen. Jämfört med våra europiska grannar har vi alltid fått acceptera längre transportavstånd till både markander och samarbetspartners. Vi har kompenserat för detta genom hög effektivitet och kvalitet.

De sista 10 åren har situationen dock utvecklat sig dramatiskt. Infrastrukturen som byggdes för flera generationer sedan har blivit föråldrad och inte minst järnvägen kan inte längre leva upp till de krav och förväntningar som både näringsliv och ländernas befolkningen ställer. Konsekvensen blir att både godstransport och passagerartransport går över på vägarna med både köer och negativa miljökonsekvenser som resultat. Både samhällskostnaden och kostnaden för näringslivet stiger. Vi har kommit till en kritisk situation för järnväg och miljövänlig infrastruktur direkt hotar både tillväxt och miljömål. Befolkningens livskvalitet och säkerhet påverkas också negativt.

Vis alt

Grønn godstransport

Oslo – Göteborg – København er en av de to viktigste godskorridorene for import/eksport i Skandinavia. 2400 lastebiler passerer tellepunktet på Svinesund hvert døgn, og de blir stadig flere. Utviklingen fører til kø, ulykker, enorme miljøutfordringer og et storttap for næringslivet som opplever stadige forsinkelser.

Det skandinaviske tilfellet

Transportinfrastruktur og mobilitet har gjennom historien utgjort fundamentet for de skandinaviske landenes økonomiske vekst og utvikling. Sammenliknet med våre europeiske naboer har vi alltid måtte håndtere lengre transportavstander til markeder og samarbeidspartnere. Vi har tidligere kompensert for denne konkurranseulempen ved å investere i høyere effektivitet og kvalitet.

De siste 10 årene har imidlertid situasjonen utviklet seg dramatisk i feil retning. Infrastrukturen som ble bygget for flere generasjoner siden er utdatert og lar seg ikke lenger reparere med klattvise utbedringer. Spesielt jernbanen klarer ikke lenger å leve opp tilkapasitet og effektivitetskravene som innbyggere og næringslivet etterspør. Konsekvensen er at både godsfrakt og persontransport foregår på vei, og stadig flere av oss tilbringer stadig lang tid i bilkø. Dette fører til store økonomiske tap for næringslivet og enkeltindivider. Vi er kommet i en situasjon hvor den kritiske mangelen på skinnegående og miljøvennlig infrastruktur truer forutsetningene for vekst og utvikling, og går på bekostning av innbyggernes sikkerhet, helse og livskvalitet.

Vis alt

Grøn godstransport

Oslo – Göteborg – København er en af de to vigtigste godskorridorer for import/eksport i Skandinavien. 2400 lastbiler passerer tællepunktet på Svinesund hvert døgn, og antallet vokser. Når Femern Bælt-forbindelsen åbner i 2021, vil trafikken over Femern blive mere end fordoblet, og som en følge heraf skal der transporteres dobbelt så meget gods over Øresund. Udviklingen fører til køer, ulykker, enorme miljøudfordringer og et stort tab for erhvervslivet, som løbende oplever forsinkelser.

Det skandinaviske tilfælde

Transportinfrastruktur og mobilitet har gennem historien udgjort fundamentet for de skandinaviske landes økonomiske vækst og udvikling. Sammenlignet med vores europæiske naboer har vi altid måttet acceptere længere transportafstande til markeder og samarbejdspartnere. Vi har tidligere kompenseret for denne konkurrenceulempe ved at investere i højere effektivitet og kvalitet.

 

Vis alt


Tilbake